اعضای تیم فنی و هنری

رامین ایمانی
مدیرهنری و گرافیست

احسان یوسفی
مسئول امور مالی و گرافیست

مجید سعیدپور
طراح موشن گرافیک

محمد چگنی
طراح نمایشگاه مجازی

ایمان آجدانی
مدیر سایت

شهاب صفاری
طراح سایت